De Steendert

In gemeente Neerijnen is een natuurgebied ontwikkeld. Het heet De Steendert. Het 90 hectare grote graslandcomplex op de komgronden tussen Est en Ophemert was aanvankelijk aangewezen als opvang voor ganzen. Maar inmiddels is het een natuurgebied van Staatsbosbeheer, dat wordt omzoomd door watergangen van het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden. De oevers rondom – zo’n 3,5 kilometer – zijn door het polderdistrict en het Zuiveringsschap Rivierenland omgevormd tot natuurvriendelijke oevers. Dat betekent dat een groot deel van de steile oevers is afgegraven, tot ze nog maar flauw hellen. Deze flauwe taluds zijn goede grond voor veel verschillende bloemen en dieren. De bekende gele lis en lisdodde (‘sigarenriet’) vinden hier hun plek, maar ook minder bekende bloemen als zwanebloem en grote egelskop. Op andere plaatsen zal de helling wat steiler blijven, maar verlopen in ondiep water (plasbermen). Dit drassige moerasachtige gebied biedt veel moelijkheden voor de natuur onder water.

Photo by Liesbeth Wattimury

Tezamen zorgen deze maatregelen dat het water ecologisch weer op een hoger niveau komt en daarmee ook het zelfreinigend vermogen terugkomt. Daarnaast kunnen de watergangen met verbrede natuurvriendelijke oevers veel regenwater opvangen. Daarmee wordt op een natuurlijke manier voorkomen dat het waterpeil in de watergangen te hoog wordt en met technische ingrepen in bedwang moet worden gehouden.